Kapcsolat: +36 70 228 2881

Opening Hours : H: 14:00-20:00 K: 8:00-14:00 Sze: 14:00-20:00 Cs: 14:00-20:00 P:8:00-14:00

Full Width FAQs

This is some basic text information about the FAQs page. You can leave it empty if you do not want to display this information. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek fogászati szolgáltatások ellátására

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
fogászati szolgáltatások ellátására

A SZOLGÁLTATÓ (megbízott):

Predent Fogászat (székhely: 9151 Abda, Dózsa u.5/A, telephely: 1035 Budapest Vörösvári út 3. 2/12, Adószám:65769450-1-28 ÁNTSZ engedélyszám: BP-02/NEO/04270-13/2019)

A szolgáltató úgy nyilatkozik,hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához orvosi felelősségbiztosítási szerződésekkel rendelkezik,amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGREDNELŐ (megbízó):

A beleegyező nyilatkozatokat, anamnézis lapot, kezelési tervet kitöltő és egyéb, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK hatálya

A megbízó a jelen ÁSZF-ben, rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (TÉRÍTÉSES) fogászati járóbeteg ellátási szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízótól. A Megbízó az egyes szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által annak aláírását megelőzően, ill. az aláírást követően kötött fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi eseti megállapodás létrejöttére, teljesítésére és a megállapodásból eredő igények érvényesítésére.

Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

Az eseti megbízási szerződés létrejötte
1A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújtott térítéses fogászati szolgáltatásokat, ezért a Megbízott rendelőjében kifüggesztett illetve a nyilvános honlapon (predent.hu)is elérhető mindenkor hatályos árlista minősül árajánlatnak. Megbízott írásbeli árajánlatot csak a több, összefüggő kezelést tartalmazó komplex ellátások esetén, vagy külön kérésre ad.
A szerződési ajánlat a Megbízott a Megbízóval történt közlésétől számított 90 napig érvényes.

Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti.

2. Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően az anamnézis lapot, a „Megállapodás és beleegyező nyilatkozat fogászati beavatkozások, és fogpótlások elvégzésére” nyilatkozatot, vagy a részletes kezelési tervet és árajánlatot aláírja. Az anamnézis lap, a megállapodás aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott írásban visszaigazolta.

A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi- és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt.

A Megbízó az anamnézis lap aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani.

A kezelések megkezdése
1. Az első konzultáció alkalmával a fogazat, ill. a száj állapotának a felméréséhez fogászati, illetve panoráma röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. A röntgen felvétel készítéséért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számítja fel. Ha a Páciens rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel és azok megfelelő minőségűek, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

2.Az első konzultáció és a kezelési terv-készítés 5000Ft .

A Megbízó hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Megbízott —– választása szerint –— jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, ill. a kezelési terv módosítására.

A felek jogai és kötelezettségei

1. Megbízott a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani.
A módosításokról és azok okairól a Megbízott köteles a Megbízót szóban tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni ha kéri a Megbízó.
2. A Megbízott a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.
3. A kezelések során a Megbízó —– saját felelősségére —– bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett, illetve azokért a közvetített szolgáltatásokért (fogtechnikai szolgáltatások), amelyeket számára meg lettek rendelve és időben —– a lenyomatvételtől számított 48 órán belül —– nem lettek lemondva. Amennyiben a Megbízó egy elkezdett kezelést máshol folytat, a Megbízott nem köteles a korábbi Kezelési tervben meghatározott kezeléseket későbbi időpontban tovább folytatni.
4. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy a kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, ill. ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Megbízottal szemben.
5. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Megbízott köteles a változtatásról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.
6. A Megbízott bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait a Megbízó értesítése nélkül, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más törvényen alapuló követelmény miatt, ill. amelyek nem befolyásolják lényegbevágóan a szolgáltatás természetét vagy minőségét.
7. Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon, személyesen). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5.000.- Ft/alkalom lemondási díjat fizetni.

Megbízási díj, fizetési feltételek
1. A kezelések ellenértékeként a Megbízó az Predent Fogászat rendelőben kifüggesztett, a nyilvános honlapon (predent.hu) is elérhető mindenkor hatályos árlista szerint kalkulált, vagy az egyedi Betegtájékoztató árajánlatban rögzített megbízási díjakat köteles fizetni a Megbízottnak. A felek a megbízás aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül Megbízott jogosult érvényesíteni a kezelés közben felmerülő előre nem látható költségeket, vagy egyéb Megbízói igények teljesítéséből származó többletköltségeket.
2. A megbízási díj kiegyenlítése a kezeléseket követően azonnal, készpénzben/bankkártyával esedékes.
3. A Megbízott lehetővé teszi a bankkártyával történő azonnali fizetést, de banki átutalást, ill. csekket nem fogad el.
4. Ha egy kezelési napon a Megbízó a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Megbízó a kezelést követő 14 napon belül járulékmentesen rendezheti. A 14 nap türelmi idő elteltét követően a Megbízott az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesíti, és ennek járulékos költségeit a Megbízóra hárítja.

Adatvédelem, tájékoztatás


1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, a személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.
2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek. Ugyanitt, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
3. Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri vagy jogi hatóságnak jogosult bemutatni.
4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse Betegtájékoztató abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató Őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.
5. Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

A Szerződés időtartama
Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

Garancia
1. A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását a Predent Fogászat végzi.
2. Jótállási feltételek:
– A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vennie minden évben, illetve kötelezőszerűen meg kell jelennie az előírt kontrollvizsgálatokon; követnie kell az ajánlott gondozási programot.
– A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.
– A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.
– A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
– A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.
– Minden számla kiegyenlítésre került.

3. A Predent Fogászat a pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az alább felsorolt garanciát vállalja:
– fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 3 év, préskerámia 3 év, cirkónium 3 év
– kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 3 év, teljes fogsor 3 év
– implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemeire): 2 év
– fogtömésnél: 1 év
– gyökérkezelésnél: nincs garancia
4. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

5. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:
– A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.
– Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.
– A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.
– A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
– Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák.
– A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol,vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
– A rágóapparátus megbetegedése szisztémás – fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
– Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
– Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

6. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:
– A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.
– A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.
– A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
– A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményei esetén (a fog eltávolítása szükséges).
– Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.
– Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.

Reklamáció

1. Megrendelő az esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 1035 Budapest, Vörösvári út 3. 2/12 vagy e-mailben info@predent.hu. Kérjük, értesítse közvetlenül a kezelőorvosát, vagy a Rendelőt a +36-70-2282-881 telefonszámon.
2. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton személyesen megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 5 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 30 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.
3. Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

Egyéb rendelkezések
1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.
2. Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.
3. Az ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jár-e garancia az elvégzett fogászati kezelések után

Mi felelősséget vállalunk az általunk elvégzett munkákért. Fogtömésekre 1 év, fogpótlásokra 3 év garanciát vállalunk. A különböző más kezelésekhez tartozó, illetve az implantátumok típustól függő garanciarendszeréről ingyenes konzultáció során készült kezelési terv során kaphat bővebb tájékoztatást.

A garancia érvényesítésének feltételei:

 • A páciens a fogait megfelelően ápolja.
 • A fogovos, ill. a szájhigiénikus által javasolt szájhigiéniás (fogkő-eltávolítás) kezeléseken legalább félévente részt vesz.
 • Évente egyszer ingyenes fogorvosi ellenőrző vizsgálaton rendelőnkben megjelenik.
 • A fogmű nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségeknek.
 • Legkésőbb 30 napon belül elvégezteti azokat a kezeléseket, amelyeket fogorvosa javasol (fogkő-eltávolítás, fogsor-alábélelés, stb.).

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

 • A kezelés előtt nem ismert allergiák és következményei.
 • Extrém igénybevétel (pl. éjszakai fogcsikorgatás).
 • Rendellenes használat, ill. baleset esetén keletkező károsodások.
 • Súlyos fogágybetegség.
 • Ha a fog a korábbi kezelés következtében gyökérkezelésre szorul.
 • Ha a rendelőnkben készített fogpótlásokat más rendelőben már próbálta javíttatni.
 • Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

Mire kell odafigyelnem foghúzás vagy műtét után

 • a zsibbadás elmúlásáig ne egyen!
 • a sebet szívogatni, öblögetni, nyelvvel nyomkodni nem szabad!
 • ne fogyasszon néhány napig tejes ételt,tejterméket!
 • ne dohányozzon!
 • ha duzzanatot érez, jegelje a területet!
 • nehéz fizikai munka,sport, szaunázás nem javasolt fogeltávolítást követően!
 • szomszédos fogakat ugyan úgy tisztítsa mint előtte, nehogy a lerakódó lepedék a seb felülfertőződését okozza!
 • néhány napig kerülje az erősen fűszeres, kemény ételek fogyasztását!
 • amennyiben a foghúzást követő 2-3 napon is fájdalmat érez, kérjük jelezze felénk!

Mi történik a fogbeültetés során, és fájdalmas e a beavatkozás

fogbeultetesA fogbeültetés helyi érzéstelenítés mellett történik. Teljes érzéstelenség mellett a csontban egy műgyökérnek megfelelő formájú „fészek” kerül kialakításra, ebbe helyezzük bele a megfelelő hosszúságú és vastagságú implantátumot. A beültetett műgyökér az íny szintje alatt helyezkedik el. A műtét utolsó lépése során az implantátum fölött varratokkal zárjuk a sebet, így biztosítjuk a steril körülményeket a gyógyulási időszakra.
A csont és az implantátum közötti szoros kapcsolat kialakulásához hónapokra van szükség, mely általában 3-4 hónapot vesz igénybe. Természetesen a gyógyulási idő alatt sem hagyjuk fog nélkül, ezen idő alatt ideiglenes pótlás biztosítja, hogy bátran mosolyoghasson.

Mi az az implantátum és honnan tudhatom hogy pótolható e vele a foghiányom

impli2Az implantátumok nagy tisztaságú titánból készült speciális felületkezeléssel ellátott műgyökerek. Biokompatibilisak, így be tudnak épülni a csontszövetbe, és nem okoznak semmilyen allergiás reakciót. A műgyökerek tökéletesen pótolni tudják elvesztett fogainkat, illetve stabilizálhatják a fogpótlásokat évtizedeken vagy akár egy életen át.
A fogbeültetést pontos tervezés előzi meg. Ennek során tájékozódunk arról , hogy általános egészségi állapota, illetve a csontja alkalmas e a fogbeültetése. Szájvizsgálattal, röntgenfelvétellel vagy 3D CT felvétellel pontosan meghatározható a csont állapota,szélessége , vastagsága, így már műtét előtt pontosan meghatározható, hogy milyen pozícióba és milyen méretű implantátumra van szükség a beavatkozás során.