Kapcsolat: +36 70 228 2881

Opening Hours : H: 14:00-20:00 K: 8:00-14:00 Sze: 14:00-20:00 Cs: 14:00-20:00 P:8:00-14:00

Gy.I.K./Információk

Tekintse meg gyakran ismételt kérdéseinket, hogy választ találjon esetleges kérdéseit. Amennyiben nem talája a kérdésére a választ, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot!

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek fogászati szolgáltatások ellátására

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
fogászati szolgáltatások ellátására

A SZOLGÁLTATÓ (megbízott):

Predent Fogászat (székhely: 9151 Abda, Dózsa u.5/A, telephely: 1035 Budapest Vörösvári út 3. 2/12, Adószám:65769450-1-28 ÁNTSZ engedélyszám: BP-02/NEO/04270-13/2019)

A szolgáltató úgy nyilatkozik,hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához orvosi felelősségbiztosítási szerződésekkel rendelkezik,amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGREDNELŐ (megbízó):

A beleegyező nyilatkozatokat, anamnézis lapot, kezelési tervet kitöltő és egyéb, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK hatálya

A megbízó a jelen ÁSZF-ben, rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (TÉRÍTÉSES) fogászati járóbeteg ellátási szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízótól. A Megbízó az egyes szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által annak aláírását megelőzően, ill. az aláírást követően kötött fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi eseti megállapodás létrejöttére, teljesítésére és a megállapodásból eredő igények érvényesítésére.

Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

Az eseti megbízási szerződés létrejötte
1A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújtott térítéses fogászati szolgáltatásokat, ezért a Megbízott rendelőjében kifüggesztett illetve a nyilvános honlapon (predent.hu)is elérhető mindenkor hatályos árlista minősül árajánlatnak. Megbízott írásbeli árajánlatot csak a több, összefüggő kezelést tartalmazó komplex ellátások esetén, vagy külön kérésre ad.
A szerződési ajánlat a Megbízott a Megbízóval történt közlésétől számított 90 napig érvényes.

Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti.

2. Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően az anamnézis lapot, a „Megállapodás és beleegyező nyilatkozat fogászati beavatkozások, és fogpótlások elvégzésére” nyilatkozatot, vagy a részletes kezelési tervet és árajánlatot aláírja. Az anamnézis lap, a megállapodás aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott írásban visszaigazolta.

A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi- és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt.

A Megbízó az anamnézis lap aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani.

A kezelések megkezdése
1. Az első konzultáció alkalmával a fogazat, ill. a száj állapotának a felméréséhez fogászati, illetve panoráma röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. A röntgen felvétel készítéséért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számítja fel. Ha a Páciens rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel és azok megfelelő minőségűek, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

2.Az első konzultáció és a kezelési terv-készítés 5000Ft .

A Megbízó hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Megbízott —– választása szerint –— jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, ill. a kezelési terv módosítására.

A felek jogai és kötelezettségei

1. Megbízott a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani.
A módosításokról és azok okairól a Megbízott köteles a Megbízót szóban tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni ha kéri a Megbízó.
2. A Megbízott a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.
3. A kezelések során a Megbízó —– saját felelősségére —– bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett, illetve azokért a közvetített szolgáltatásokért (fogtechnikai szolgáltatások), amelyeket számára meg lettek rendelve és időben —– a lenyomatvételtől számított 48 órán belül —– nem lettek lemondva. Amennyiben a Megbízó egy elkezdett kezelést máshol folytat, a Megbízott nem köteles a korábbi Kezelési tervben meghatározott kezeléseket későbbi időpontban tovább folytatni.
4. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy a kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, ill. ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Megbízottal szemben.
5. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Megbízott köteles a változtatásról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.
6. A Megbízott bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait a Megbízó értesítése nélkül, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más törvényen alapuló követelmény miatt, ill. amelyek nem befolyásolják lényegbevágóan a szolgáltatás természetét vagy minőségét.
7. Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon, személyesen). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5.000.- Ft/alkalom lemondási díjat fizetni.

Megbízási díj, fizetési feltételek
1. A kezelések ellenértékeként a Megbízó az Predent Fogászat rendelőben kifüggesztett, a nyilvános honlapon (predent.hu) is elérhető mindenkor hatályos árlista szerint kalkulált, vagy az egyedi Betegtájékoztató árajánlatban rögzített megbízási díjakat köteles fizetni a Megbízottnak. A felek a megbízás aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül Megbízott jogosult érvényesíteni a kezelés közben felmerülő előre nem látható költségeket, vagy egyéb Megbízói igények teljesítéséből származó többletköltségeket.
2. A megbízási díj kiegyenlítése a kezeléseket követően azonnal, készpénzben/bankkártyával esedékes.
3. A Megbízott lehetővé teszi a bankkártyával történő azonnali fizetést, de banki átutalást, ill. csekket nem fogad el.
4. Ha egy kezelési napon a Megbízó a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Megbízó a kezelést követő 14 napon belül járulékmentesen rendezheti. A 14 nap türelmi idő elteltét követően a Megbízott az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesíti, és ennek járulékos költségeit a Megbízóra hárítja.

Adatvédelem, tájékoztatás


1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, a személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.
2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek. Ugyanitt, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
3. Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri vagy jogi hatóságnak jogosult bemutatni.
4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse Betegtájékoztató abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató Őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.
5. Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

A Szerződés időtartama
Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

Garancia
1. A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását a Predent Fogászat végzi.
2. Jótállási feltételek:
– A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vennie minden évben, illetve kötelezőszerűen meg kell jelennie az előírt kontrollvizsgálatokon; követnie kell az ajánlott gondozási programot.
– A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.
– A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.
– A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
– A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.
– Minden számla kiegyenlítésre került.

3. A Predent Fogászat a pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az alább felsorolt garanciát vállalja:
– fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 3 év, préskerámia 3 év, cirkónium 3 év
– kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 3 év, teljes fogsor 3 év
– implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemeire): 2 év
– fogtömésnél: 1 év
– gyökérkezelésnél: nincs garancia
4. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

5. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:
– A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.
– Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.
– A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.
– A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
– Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák.
– A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol,vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
– A rágóapparátus megbetegedése szisztémás – fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
– Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
– Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

6. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:
– A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.
– A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.
– A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
– A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményei esetén (a fog eltávolítása szükséges).
– Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.
– Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.

Reklamáció

1. Megrendelő az esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 1035 Budapest, Vörösvári út 3. 2/12 vagy e-mailben info@predent.hu. Kérjük, értesítse közvetlenül a kezelőorvosát, vagy a Rendelőt a +36-70-2282-881 telefonszámon.
2. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton személyesen megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 5 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 30 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.
3. Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

Egyéb rendelkezések
1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.
2. Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.
3. Az ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jár-e garancia az elvégzett fogászati kezelések után

Mi felelősséget vállalunk az általunk elvégzett munkákért. Fogtömésekre 1 év, fogpótlásokra 3 év garanciát vállalunk. A különböző más kezelésekhez tartozó, illetve az implantátumok típustól függő garanciarendszeréről ingyenes konzultáció során készült kezelési terv során kaphat bővebb tájékoztatást.

A garancia érvényesítésének feltételei:

 • A páciens a fogait megfelelően ápolja.
 • A fogovos, ill. a szájhigiénikus által javasolt szájhigiéniás (fogkő-eltávolítás) kezeléseken legalább félévente részt vesz.
 • Évente egyszer ingyenes fogorvosi ellenőrző vizsgálaton rendelőnkben megjelenik.
 • A fogmű nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségeknek.
 • Legkésőbb 30 napon belül elvégezteti azokat a kezeléseket, amelyeket fogorvosa javasol (fogkő-eltávolítás, fogsor-alábélelés, stb.).

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

 • A kezelés előtt nem ismert allergiák és következményei.
 • Extrém igénybevétel (pl. éjszakai fogcsikorgatás).
 • Rendellenes használat, ill. baleset esetén keletkező károsodások.
 • Súlyos fogágybetegség.
 • Ha a fog a korábbi kezelés következtében gyökérkezelésre szorul.
 • Ha a rendelőnkben készített fogpótlásokat más rendelőben már próbálta javíttatni.
 • Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

Mire kell odafigyelnem foghúzás vagy műtét után

 • a zsibbadás elmúlásáig ne egyen!
 • a sebet szívogatni, öblögetni, nyelvvel nyomkodni nem szabad!
 • ne fogyasszon néhány napig tejes ételt,tejterméket!
 • ne dohányozzon!
 • ha duzzanatot érez, jegelje a területet!
 • nehéz fizikai munka,sport, szaunázás nem javasolt fogeltávolítást követően!
 • szomszédos fogakat ugyan úgy tisztítsa mint előtte, nehogy a lerakódó lepedék a seb felülfertőződését okozza!
 • néhány napig kerülje az erősen fűszeres, kemény ételek fogyasztását!
 • amennyiben a foghúzást követő 2-3 napon is fájdalmat érez, kérjük jelezze felénk!

Mi történik a fogbeültetés során, és fájdalmas e a beavatkozás

fogbeultetesA fogbeültetés helyi érzéstelenítés mellett történik. Teljes érzéstelenség mellett a csontban egy műgyökérnek megfelelő formájú „fészek” kerül kialakításra, ebbe helyezzük bele a megfelelő hosszúságú és vastagságú implantátumot. A beültetett műgyökér az íny szintje alatt helyezkedik el. A műtét utolsó lépése során az implantátum fölött varratokkal zárjuk a sebet, így biztosítjuk a steril körülményeket a gyógyulási időszakra.
A csont és az implantátum közötti szoros kapcsolat kialakulásához hónapokra van szükség, mely általában 3-4 hónapot vesz igénybe. Természetesen a gyógyulási idő alatt sem hagyjuk fog nélkül, ezen idő alatt ideiglenes pótlás biztosítja, hogy bátran mosolyoghasson.

Mi az az implantátum és honnan tudhatom hogy pótolható e vele a foghiányom

impli2Az implantátumok nagy tisztaságú titánból készült speciális felületkezeléssel ellátott műgyökerek. Biokompatibilisak, így be tudnak épülni a csontszövetbe, és nem okoznak semmilyen allergiás reakciót. A műgyökerek tökéletesen pótolni tudják elvesztett fogainkat, illetve stabilizálhatják a fogpótlásokat évtizedeken vagy akár egy életen át.
A fogbeültetést pontos tervezés előzi meg. Ennek során tájékozódunk arról , hogy általános egészségi állapota, illetve a csontja alkalmas e a fogbeültetése. Szájvizsgálattal, röntgenfelvétellel vagy 3D CT felvétellel pontosan meghatározható a csont állapota,szélessége , vastagsága, így már műtét előtt pontosan meghatározható, hogy milyen pozícióba és milyen méretű implantátumra van szükség a beavatkozás során.